Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób, korzystających ze strony internetowej (dalej „Użytkownik”): https://www.gas-trading.com.pl/ (dalej „Serwis”).

Spółka GAS-TRADING S.A. (dalej „Spółka”) szanuje prawo do prywatności osób kontaktujących się ze Spółkąw szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność kontaktujących się z Serwisem przez osoby trzecie. Działania Spółki w powyższym zakresie opierają się na powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym na:

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)).

 

Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych dotyczących Użytkowników, gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu, jest:

Spółka GAS-TRADING S.A. z siedzibą przy ul. Różanej 8 lok. 17, 02-548 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039178, NIP: 5260151448, REGON: 010609845 (dalej „Administrator”)

 

Dane kontaktowe Administratora: azalewska@gtsa.pl, tel. 22-845-62-08

 

II. Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkowników  Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

1) publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;

2) nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

3) nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

4) czasu nadejścia zapytania;

5) pierwszego wiersza żądania http;

6) kodu odpowiedzi http;

7) liczby wysłanych przez serwer danych;

8) adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;

9) informacji o przeglądarce Użytkownika;

10) informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

1) zarządzania Serwisem;

2) stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;

3) badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych;

 

III. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkowników mogą być wykorzystane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na dostosowaniu zawartości Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytania przez Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) .

Gromadzone dane osobowe nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym a odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom zależnych od Administratora.

Dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

1) dostępu do swoich danych;

2) sprostowania zgromadzonych danych;

3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO);

5) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;

6) przenoszenia danych osobowych;

 

- w zakresie prawem przewidzianym.