Bezpieczeństwo

INSTRUKCJE O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII

1. Oznaczenie prowadzącego Zakład

GAS TRADING PODKARPACIE Sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Metalowców 27
tel. 14 676 06 44, fax. 14 676 06 45
tel. alarmowy: 604 406 606
e-mail: poczta@gtp.pl

2. Potwierdzenie, że Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o. podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska oraz dokonał stosownego zgłoszenia zakładu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, o którym mowa w art. 250 ust.1.

Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o. przekazał również KW PSP Program Zapobiegania Poważnym Awariom oraz Raport o Bezpieczeństwie.

W/w dokumenty przekazano również Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska
w Rzeszowie.

3. Opis działalności zakładu

Działalność bazy gazu płynnego Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o. obejmuje:

 • przeładunek gazu płynnego - rozładunek z cystern kolejowych i samochodowych do zbiorników magazynowych lub autocystern,
 • magazynowanie gazu płynnego propan - butan,
 • napełnianie gazem płynnym butli stalowych 11 kg i 33 kg oraz butli turystycznych, magazynowanie i ekspedycja butli,
 • napełnianie i ekspedycja autocystern z gazem płynnym,
 • tankowanie samochodów przystosowanych do zasilania gazem LPG.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują 

Na terenie zakładu jedyną składowaną substancją niebezpieczną decydującą o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku jest gaz płynny propan-butan.

Klasyfikacja substancji niebezpiecznej:

 • Flam. Gas 1, H220: skrajnie łatwopalny gaz
 • Press. Gas, H280: zawiera gazy pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem

Podstawowe zagrożenia:

Gaz propan-butan w zamkniętych pojemnikach (zbiornikach, cysternach, butlach) magazynowany jest w stanie skroplonym (ciekłym), bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem, może powodować odmrożenia.

Gaz ten tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem w przedziale ok. 1,8 – 10% gazu w mieszance gazowo-powietrznej.
Jest cięższy od powietrza i gromadzi się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń, nie rozpuszcza się w wodzie.
Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować. 

W wysokich stężeniach działa słabo drażniąco, słabo narkotycznie oraz dusząco na skutek wypierania tlenu z otaczającego powietrza.

5. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii

W przypadku wystąpienia awarii, pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia, jeśli ich skutki obejmują swym zasięgiem teren Gas Trading Podkarpacie lub/i tereny znajdujące się poza terenem zakładu, ogłasza się alarm przy użyciu syreny alarmowej zlokalizowanej
na terenie Wytwórni Urządzeń Chłodniczych (w odległości ok. 100m od Gas Trading Podkarpacie).

Uruchomienie syreny następuje po telefonicznym zgłoszeniu awarii przez pracowników GTP na uzgodnione nr telefonów WUCH S.A.

Alarm ogłasza się: sygnałem trwającym 10 sekund powtarzanym przez 3 minuty z przerwami co 25-30 sekund.

Alarm odwołuje się: sygnałem ciągłym trwającym 3 minuty.

Dodatkowo osoby przebywające w rejonie zagrożonym zostaną ostrzeżone za pomocą sygnału dźwiękowego instalacji alarmowej zainstalowanej w GTP.

Zasady postępowania zagrożonej ludności po ogłoszeniu alarmu

 • nie zbliżać się do rejonu awarii,
 • zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi,
 • włączyć odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwość kanału stacji lokalnej,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach (głównie za pośrednictwem środków nagłaśniających umieszczonych na pojazdach),
 • ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych i ratowniczych.

6. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej na terenie zakładu zidentyfikowano następujące scenariusze awaryjne:

 • Katastroficzne rozszczelnienie zbiornika magazynowego gazu LPG z powodu uszkodzenia spawu lub zdarzenia zewnętrznego
 • Wypływ małej ilości skroplonego gazu LPG ze zbiornika magazynowego z powodu uszkodzenia uszczelnienia lub armatury
 • Wyciek skroplonego gazu LPG wskutek rozerwania rurociągu DN80 i niezadziałania armatury zabezpieczającej
 • Wypływ małej ilości skroplonego gazu LPG ze zbiornika magazynowego dystrybutora z powodu uszkodzenia uszczelnienia lub armatury
 • Wyciek skroplonego gazu LPG podczas rozładunku cystern dostawczych lub załadunku autocysterny na skutek rozerwania połączenia elastycznego
 • Wyciek skroplonego gazu LPG spowodowany przeciekiem cysterny dostawczej podczas rozładunku.
 • Wyciek skroplonego gazu LPG z nieszczelności na zaworze butli w magazynie na terenie otwartym.

Na terenie zakładu zastosowano techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa takie jak:

 • prawidłowo zaprojektowane i wykonane instalacje i obiekty zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dot. baz i stacji paliw płynnych,
 • systemy monitorowania niekontrolowanego wypływu gazu płynnego,
 • hermetyzacja urządzeń magazynowych i przesyłowych,
 • zastosowanie urządzeń pomiarowych i blokad pracy urządzeń technologicznych,
 • zastosowanie systemu automatycznego informowania PSP o awarii,
 • ścisły nadzór nad stanem technicznym urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, odgromowych,
 • sformalizowanie prowadzenia prac pożarowo – niebezpiecznych, remontowych,
 • prowadzenie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń,
 • egzekwowanie przestrzegania przepisów pożarowych obowiązujących na terenie całego zakładu ,
 • wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśnicy,
 • zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji z budynków i terenu zakładu,
 • przeszkolona załoga, posiadająca stosowne uprawnienia i monitująca na bieżąco stan instalacji,

Zastosowane na terenie zakładu w/w środki bezpieczeństwa mają za zadanie zapobieganie zdarzeniom awaryjnym, a w przypadku ich wystąpienia, ograniczenie możliwości rozwoju awarii.

POBIERZ

 

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BUTLI

 • usunąć foliową plombę, odkręcić plastikową nakrętkę w prawo
 • sprawdzić, czy w wylocie zaworu znajduje się nieuszkodzona gumowa uszczelka
 • przykręcić reduktor (w przypadku butli "wózkowej" przykręcić tylko wąż gazowy pojazdu)
 • odkręcić zawór butli i sprawdzić szczelność połączenia np. wodnym roztworem mydła, UWAGA: Nigdy nie sprawdzać szczelności przy pomocy ognia!
 • w przypadku nieszczelności skontaktuj się ze sprzedawcą lub specjalistą od instalacji gazowych
 • po zakończeniu eksploatacji zakręcić zawór butli i plastikową nakrętkę
 • butle podłączać tylko przy zamkniętym zaworze
 • eksploatować i przechowywać w pozycji pionowej, powyżej poziomu gruntu, w miejscu o dobrej wentylacji
 • chronić przed nagrzaniem i nasłonecznieniem, wymieniać tylko w punktach "GAS TRADING PODKARPACIE"

Uwaga: butlę z zaworem do odbioru fazy ciekłej (tzw "wózkową") - nie używać w gospodarstwach domowych, eksploatować w pozycji poziomej!

POBIERZ